top of page
Interpretor-Ad1-2.jpg

ทำไมต้องแปลโดย Shincodo

- Shincodo มีสุดยอดนักแปล ผู้มีทั้งประสบการณ์และความชำนาญมากกว่า 10 ปี
- Shincodo ผ่านการรับงานใหญ่อันสำคัญจากบริษัทใหญ่ทั้งจากประเทศไทย และประเทศญี่ปุ่น "ผลงานเราต้องของจริง ไม่อิงแค่ทฤษฎี"

ราคามาตรฐาน แต่ผลงานคุ้มค่าเกินราคา

- เคยไหมกับการจ้างแปลงานราคาถูกกว่าหน่อย แต่ต้องมาปวดหัวกับการแก้งานส่งไปมาทีหลังเพราะแค่สะกดคำผิด
- เคยไหมกับการยอมจ่ายราคาสูงหน่อย แต่ต้องเสียดายเงิน เพราะไม่ได้รู้สึกว่าดีกว่าของถูกเท่าไหร่เลย
- เป้าหมายเราคือการสร้างมาตรฐานทั้งผลงานและราคาให้สมเหตุสมผลและยุติธรรม เพื่อให้นักแปลทุกหนแห่งมีมาตรฐานเดียวกัน

สุดยอดงานแปลเอกสารคุณภาพระดับสากล

- คุณภาพงานแปลมีมาตรฐาน ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์จากนักแปลภาษาผู้เชียวชาญเฉพาะทางด้านการแปลภาษาญี่ปุ่น
- ไม่ใช้ Google Translate หรือโปรแกรมช่วยแปลใดๆทั้งสิ้น ดังนั้นคุณจึงมั่นใจได้กับงานแปลคุณภาพระดับสากล - ทุกชิ้นงานผ่านการตรวจคำผิดก่อนส่งงานเสมอ ไม่ต้องเสียเวลามาปวดตากับตัวหนังสือเยอะๆ อีกต่อไป

รับแปลเอกสารทั่วไป

 • รับแปลเอกสารญี่ปุ่น - ไทย

 • รับแปลเอกสารไทย - ญี่ปุ่น

 • รับแปลเอกสารอังกฤษ - ไทย

 • รับแปลเอกสารไทย - อังกฤษ

 • รับแปลคู่มือการทำงาน

ตรงต่อเวลา

- เราขอให้คำมั่นสัญญา ว่าทุกชิ้นงานจะต้องส่งให้ตรงตามเวลา หรือก่อนกำหนดการที่นัดหมายอย่างแน่นอน

รับแปลเอกสารด่วน

- งานเร่ง แต่ยังคงเน้นคุณภาพ เพราะเรารู้ว่างานด่วนทุกชิ้นมีความจำเป็นและต้องสำคัญกับคุณ

รับงานล่ามแปลภาษา

 • รับงานล่ามญี่ปุ่น-ไทย

 • รับงานล่ามอังกฤษ-ไทย

 • รับงานล่ามสัมมนา

 • งานล่าม Event ต่างๆ

 • งานล่ามที่ประชุม

 • งานล่ามโรงงาน

 • งานล่ามติดตั้งเครื่องจักร

 • งานล่ามเจรจาธุรกิจ

bottom of page