top of page

ปัญหาที่มักพบเจอ
ในองค์กรที่ต้องใช้ที่ปรึกษา

Related Link

Charn-Profile-01-3-4_edited_edited.jpg

Shincodo

ช่วยเหลือธุรกิจท่านอย่างไร?

 • ผลกำไรที่เพิ่มขึ้น

 • ยกระดับบุคลากรของบริษัท

 • ยกระดับองค์กรอย่างเป็นระบบ

 • สร้างวัฒนธรรมที่แข็งแกร่งให้องค์กร

 • ได้รับความรู้ที่เหมาะสมกับองค์กร

 • พันธมิตรทางธุรกิจ

Business Meeting

แนวทางการให้คำปรึกษาของ Shincodo

 • เน้นความ "เข้าใจง่าย"

 • ใช้การ Training & Coaching เพื่อปฏิรูปและพัฒนาพฤติกรรม

 • สอนให้คิดอย่างเป็นระบบ ขยายกรอบความคิด

 • เป็นผู้ช่วยประสานงานทั้งแนวตั้งและแนวนอน

 • ปรับปรุงองค์กรตามลักษณะขององค์กร ไม่ยึดวิธีปฏิบัติขององค์กรอื่น ...

bottom of page