top of page

7 years of

COMBINED EXPERIENCE

We have the know-how you need.

คอร์สออกแบบธุรกิจ ฟรี!

จากปัญหา Covid-19 ทำให้หลายๆ คนตกงาน หลายๆ คนได้ริเริ่มที่จะทำธุรกิจใหม่ๆ แต่ก็ไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไร ทาง Shincodo จึงได้ริเริ่มที่จะเปิดคอร์สสอนออนไลน์ผ่าน Facebook Group เพื่อช่วยเหลือผู้ที่มีรายได้น้อย สามารถเริ่มต้นคิดทำธุรกิจได้อย่างรอบคอบมากขึ้น

Anchor 1

โครงการให้คำปรึกษาฟรี

เหตุการณ์ Covid-19 ที่สร้างผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวม Shincodo จึงขอเป็นส่วนหนึ่งที่จะให้บริการที่ปรึกษาฟรี เพื่อบรรเทาปัญหาของแต่ละกิจการให้สามารถกลับมาดำเนินการธุรกิจต่อได้โดยไว้

bottom of page