top of page

Shincodo
ช่วยเหลือธุรกิจท่านได้อย่างไร?

Stock Market Quotes

ผลกำไรที่เพิ่มขึ้น

     โดยพื้นฐานแล้วทาง Shincodo ทำกิจกรรมโดยมุ่งเน้นผลกำไรของบริษัท โดยก่อนเริ่มกิจกรรมที่ปรึกษา จะมีการวินิจฉัยธุรกิจของท่าน หากท่านสามารถที่จะเปิดเผยตัวเลขทางการเงินให้เราได้ ทางเราก็มีความยินดีที่จะตั้งเป้าหมายท้าทายกับผลกำไรของท่าน เพื่อให้ได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่าย โดยเรามีความตั้งใจที่จะเพิ่มผลกำไรให้ท่านอย่างน้อย 200% จากค่าจ้างที่ปรึกษา
(กรณีบริษัทขนาดใหญ่เป็นไปได้สูงที่จะเพิ่มผลกำไรได้ 1,000% จากค่าจ้างที่ปรึกษา)

Businessman in Suit

ยกระดับบุคลากรของบริษัท

     เราให้ความสำคัญกับการพัฒนาคนเป็นอย่างมาก เพราะเราเชื่อว่า มนุษย์คือผู้สร้างปฏิหารย์ บุคลากรของท่านจะเป็นกำลังสำคัญในระยะยาว และสร้างเสริมคุณค่าองค์กรของท่านให้สามารถส่งมอบคุณค่าสู่สังคมได้มากขึ้น


     ฉะนั้น หลักการทำกิจกรรมของ Shincodo จะไม่เน้นการลดคน แต่เน้นการเพิ่มคุณค่าของคน ตลอดจนหาแนวทางที่จะปกป้องพวกเขาเหล่านั้นในทิศทางที่เป็นผลดีต่อองค์กร

People Clapping

ยกระดับองค์กรอย่างเป็นระบบ

     ลูกค้าของเราที่เป็น SME มักจะเป็นผู้ที่มีความสามารถในการเจรจาค้าขาย แต่มีความรู้ที่จะวางระบบในองค์กรไม่เพียงพอ จึงทำให้เกิดปัญหาเวลาที่ต้องขยายกิจการจะทำให้ภาระงานตัวเองเพิ่มขึ้นมาก  ทาง Shincodo มีประสบการณ์และความชำนาญในการจัดวางระบบบริหารในโรงงาน โดยนำหลัก ISO มาใช้ แต่ปรับให้มีประสิทธิภาพตามวัตถุประสงค์ของกิจการ ซึ่งจะช่วยทำให้ท่านได้รับความสะดวกสบาย มีความสุขในการทำงานมากขึ้น

Business People Applauding

สร้างวัฒนธรรมที่แข็งแกร่งให้องค์กร

     กิจกรรมหลักของ Shincodo ใช้หลักปรัชญา Kaizen ในการพัฒนาองค์กร โดยปรับเครื่องมือให้เหมาะสมตามกิจการนั้นๆ
ทำให้พนักงานมีความยืดหยุ่น และภาคภูมิใจที่ได้ร่วมงานกับบริษัท มีความเห็นอกเห็นใจ และกล้าที่จะก้าวไปข้างหน้าท้าทายความเปลี่ยนแปลงด้วยพลังของทีม​

Adult Education Course

ได้รับความรู้ที่เหมาะสมกับองค์กร

     ที่ปรึกษาแตกต่างจากวิทยากร ที่มุ่งเน้นผลลัพธ์มากกว่าความรู้ ฉะนั้นแล้วกิจกรรมต่างๆ ที่ได้ร่วมกันทำจะถูกปรับให้เหมาะกับองค์กรของท่าน และกลายเป็นองค์ความรู้ ระบบ ที่เหมาะสมกับองค์กรของท่าน​

Shaking Hands

พันธมิตรทางธุรกิจ

​     Shincodo มีความตั้งใจที่จะเติบโตเคียงคู่ไปกับลูกค้าของเรา ในเบื้องต้นเรามักจะเริ่มงานที่ปรึกษาในรูปแบบ Consultant เพื่อทำวัตถุประสงค์บางอย่างให้สำเร็จ แต่หลายๆ ครั้ง ที่เรามักจะถูกต่อสัญญาในรูปแบบ Advisor เป็นเพื่อนคู่คิด ที่คอยให้คำแนะนำในมุมมองของบุคคลที่ 3 โดยประเด็นในการพัฒนาไม่ได้มาจากทางเรา แต่เป็นความต้องการจากทางลูกค้าเอง โดยมีที่ปรึกษาจาก Shincodo ทำหน้าที่โค้ช, ให้คำแนะนำในการประชุมประจำเดือน, ให้คำแนะนำส่วนบุคคลแก่พนักงานในองค์กร

Related Link

Stressed Man

ปัญหาที่มักพบเจอ
ในองค์กรที่ต้องใช้ที่ปรึกษา

 • ไม่รู้ว่า "ไม่รู้อะไร"

 • ตั้งเป้าหมายดรรชนีชี้วัดไม่เป็น

 • ไม่รู้แนวทางการวิเคราะห์และปรับปรุง

 • ไม่รู้ว่าวิธีการที่ทำอยู่ไม่เกิดประสิทธิผล

 • ไม่ทบทวนสมรรถนะของธุรกิจ

 • เร่งทำกำไรจนลืมสร้างรากฐานองค์กร

 • ปัญหาการสื่อสารระหว่างแผนก ความร่วมมือกันในการทำงาน

Business Meeting

แนวทางการให้คำปรึกษาของ Shincodo

 • เน้นความ "เข้าใจง่าย"

 • ใช้การ Training & Coaching เพื่อปฏิรูปและพัฒนาพฤติกรรม

 • สอนให้คิดอย่างเป็นระบบ ขยายกรอบความคิด

 • เป็นผู้ช่วยประสานงานทั้งแนวตั้งและแนวนอน

 • ปรับปรุงองค์กรตามลักษณะขององค์กร ไม่ยึดวิธีปฏิบัติขององค์กรอื่น ...

bottom of page