top of page

Make

Things Happen.

Charn-Profile-01-3-4_edited_edited.jpg

Shincodo

ช่วยเหลือธุรกิจท่านอย่างไร?

 • เพิ่มกำไรให้กับธุรกิจของท่าน

 • ยกระดับบุคลากรของบริษัท

 • ยกระดับองค์กรอย่างเป็นระบบ

 • สร้างวัฒนธรรมที่แข็งแกร่งให้องค์กร

 • ได้รับความรู้ที่เหมาะสมกับองค์กร

 • พันธมิตรทางธุรกิจ

Stressed Man

ปัญหาที่มักพบเจอ
ในองค์กรที่ต้องใช้ที่ปรึกษา

 • ไม่รู้ว่า "ไม่รู้อะไร"

 • ตั้งเป้าหมายดรรชนีชี้วัดไม่เป็น

 • ไม่รู้แนวทางการวิเคราะห์และปรับปรุง

 • ไม่รู้ว่าวิธีการที่ทำอยู่ไม่เกิดประสิทธิผล

 • ไม่ทบทวนสมรรถนะของธุรกิจ

 • เร่งทำกำไรจนลืมสร้างรากฐานองค์กร

 • ปัญหาการสื่อสารระหว่างแผนก ความร่วมมือกันในการทำงาน

Business Meeting

แนวทางการให้คำปรึกษาของ Shincodo

 • เน้นความ "เข้าใจง่าย"

 • ใช้การ Training & Coaching เพื่อปฏิรูปและพัฒนาพฤติกรรม

 • สอนให้คิดอย่างเป็นระบบ ขยายกรอบความคิด

 • เป็นผู้ช่วยประสานงานทั้งแนวตั้งและแนวนอน

 • ปรับปรุงองค์กรตามลักษณะขององค์กร ไม่ยึดวิธีปฏิบัติขององค์กรอื่น ...

GET IN TOUCH

We'd love to hear from you

At the Office

092-396-9246

กรุงเทพมหานคร

Hiroshima Castle
 • White Facebook Icon

Find us on Facebook

เครื่องมือในการทำธุรกิจ

แหล่งรวบรวมเครื่องมือในการทำธุรกิจ

bottom of page